19 lutego 2019

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

OBOZIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z RODO

1. Informujemy niniejszym, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Przemysłowej 17, e-mail: sekretariat@pgoplock.pl, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Ochrony Danych – Jakub Bromgau, dostępny pod adresem: j.bromgau@pgoplock.pl
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia samej umowy, przyjęcia i załatwienia reklamacji;
b) w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z koniecznością załatwienia innych zdarzeń i spraw, co do których wykonania zobowiązany jest Administrator;
c) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym dotyczącego zarządzania systemem gospodarowania odpadami;
d) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń związanych z realizowanymi zadaniami;
e) na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody, w szczególności związanych z kontaktem ze zgłaszającym.
4. Dane osobowe zgłaszającego mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego.
5. Dane osobowe zgłaszającego lub jego przedstawicieli będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia, przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.
6. Zgłaszający ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia Państwa sprawy lub zgłoszenia.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA MONITORINGU WIZYJNEGO ZGODNEGO Z RODO

Informujemy, iż całość terenu użytkowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Przemysłowej 17 , na który Państwo wjeżdżacie lub po którym się poruszacie objęta jest całodobowym monitoringiem wizyjnym. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się z poszanowaniem przepisów i zasad wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane te przetwarzane będą ze względu na prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którym jest konieczność zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na terenie użytkowanym przez Spółkę.
Od 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Przemysłowej 17, e-mail:sekretariat@pgoplock.pl
2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Ochrony Danych – Jakub Bromgau, dostępny pod adresem: j.bromgau@pgoplock.pl
3. Dane osobowe w postaci wizerunku osoby zarejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów odnoszących się do konieczności zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na terenie użytkowanym przez Administratora.
4. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym wykonawcom usług ochrony mienia, kancelariom prawnym, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego.
5. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, chyba, że zostaną przekazane w ramach toczącego się postępowania upoważnionym do tego organom.
6. Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wjazdu i poruszania się po terenie użytkowanym przez Administratora.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Free WordPress Themes