10 marca 2017

O nas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego
działania, zależy od każdego z nas.

Florian Plit

Działalność Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o., związana z kompleksowym rozwiązywaniem problemów gospodarki odpadami komunalnymi, nakłada na nas szczególne obowiązki w zakresie ograniczania ilości składowanych odpadów oraz zapewnienia ich odzysku w celu racjonalnej ochrony środowiska w ramach wdrażania idei zrównoważonego rozwoju.

Mając tego świadomość skupiamy swoją energię na realizacji programów edukacji ekologicznej, organizacji spójnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przede wszystkim na eksploatacji instalacji do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kobierniki, gm. Stara Biała.

Ponieważ nasze działania wpływają na środowisko, zarówno w sposób pozytywny jak i negatywny przyjmujemy zasadę ciągłego zwiększania efektów pozytywnych oraz ograniczania efektów negatywnych. W tym zakresie szczególne znaczenie ma dla nas osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin z nami współpracującymi oraz dbałość o to, by prowadzone przez nas procesy ich zagospodarowania jak najmniej obciążały środowisko naturalne.

W celu realizacji naszej polityki środowiskowej wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego zgodny w szczególności z wymaganiami Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2018/1147 z dnia 10.08.2018 r. ustanawiającej konkluzje dot. najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów.

Zobowiązujemy się także do ciągłego doskonalenia, zapobiegania zanieczyszczeniom, a także spełniania wymagań prawnych oraz innych obowiązujących nas wymagań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Spółka PGO w Płocku (wcześniej Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.)  została powołana Uchwałą Rady Miasta Płocka dnia 27 stycznia 1998 roku. Organem założycielskim jest Gmina Płock posiadająca 100% udziałów. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000158021. Na dzień 31.12.2022 r. kapitał zakładowy wynosi 41.288.000,00 zł. Nr rejestrowy BDO: 000034060.

Maksymalna moc przerobowa Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach to:

  • 60.000 Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
  • 5.000 Mg/rok selektywnie zebranych bioodpadów,
  • 3.000 Mg/rok odpadów wielkogabarytowych,
  • 5.000 Mg/rok odpadów surowcowych selektywnie zbieranych.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Free WordPress Themes