10 marca 2017

Cennik

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Zapraszamy do zapoznania się z cenami za przyjęcie odpadów.

UWAGA

 Informujemy, że do Zakładu w Kobiernikach nie są przyjmowane odpady reglamentowane (20 03 01, 20 02 01 oraz 19 12 12) od tzw. osób indywidualnych oraz podmiotów, z którymi spółka PGO nie ma podpisanej aktualnie obowiązującej umowy na dostarczanie odpadów.

Z dniem 05.08.2018 r. wprowadza się możliwość stosowania wskaźnika wzrostu cen za przyjmowanie odpadów w dni ustawowo wolne od pracy w wysokości 1,22. Wskaźnik dotyczy incydentalnych przypadków, po uprzednim powiadomieniu PGO na, co najmniej, 10 dni przed planowaną datą dostaw oraz za zgodą PGO wyrażoną na piśmie.

Decyzją Zarządu Spółki z dniem 01.05.2018 r. wstrzymano przyjmowanie odpadów selektywnie zbieranych pochodzących spoza terenu gminy miasta Płock.
Odpady o kodach:
– 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
– 17 01 02 Gruz ceglany;
– 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, przyjmowane są tylko pochodzenia komunalnego – powstające w gospodarstwach domowych.

Decyzją Zarządu Spółki z dniem 04.02.2021 r. wstrzymano przyjmowanie odpadów o kodzie ex 8 20 01 99 (popioły).

Cennik za przyjęcie odpadów obowiązujący od 1 maja 2024 r.

 L.p.  Kod odpadu  Nazwa odpadu Cena netto zł/Mg
1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 120,00
2 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 355,00
3 15 01 07 Opakowania ze szkła 50,00
4 ex 9
16 01 03
Zużyte opony (pochodzące od samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych do zewnętrznej średnicy 1400 mm) 550,00
5 16 06 05 Inne baterie i akumulatory nieodpłatnie
6 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów nieodpłatnie
7 17 01 02 Gruz ceglany nieodpłatnie
8 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nieodpłatnie
9 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 245,00
10 ex 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (więcej niż 30% masy) inne niż wymienione w 170106 280,00
11 17 02 02 Szkło 245,00
12 17 02 03 Tworzywa sztuczne 545,00
13 17 03 80 Odpadowa papa 545,00
14 20 01 01 Papier i tektura 355,00
15 20 01 02 Szkło 355,00
16 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 375,00
17 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 7200,00
18 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 7200,00
19 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01 nieodpłatnie
20 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 nieodpłatnie
21 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki
nieodpłatnie
nieodpłatnie
22 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121,200123 i 200135 nieodpłatnie
23 20 01 39 Tworzywa sztuczne 355,00
24 20 01 40 Metale 355,00
25 ex 7
20 01 99
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, metal, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe – odpady dostarczane w postaci zmieszanej – suchej) 355,00
26 ex 8
20 01 99
Popioły z palenisk domowych* 245,00
27 ex 11
20 01 99
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (odpady kuchenne ulegające biodegradacji zmieszane z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji np. liście z drzew ) 375,00
28 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone 225,00
29 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 555,00
30 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 620,00
31 20 03 02 Odpady z targowisk – odpady zielone 225,00
32 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów* 400,00
33 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 400,00
34 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 780,00
35 ex 12
20 03 99
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (odpady kuchenne ulegające biodegradacji zmieszane z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji np. liście z drzew i zmieszane z odpadami nieulegającymi biodegradacji np. reklamówki i folie, worki na odpady) 375,00
36 ex 13
20 03 99
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym ceramiczne wyposażenie łazienek) 780,00
37 Usługa ważenia (za jeden najazd na wagę) 50,00
38 Usługa korekty dokumentu ewidencyjnego** 100,00

Kody i rodzaje odpadów są zgodne z kodami i rodzajami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (katalogu o odpadach), z tym że poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie rodzaje odpadów określone w kolumnie trzeciej tabeli.

*Odpady są przyjmowane do instalacji składowania odpadów.

**Korekty dokumentów są akceptowane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (zmiana jest możliwa wyłącznie przed zakończeniem okresu sprawozdawczego, którego dotyczy dokument).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Free WordPress Themes