16 marca 2017

Nasze inwestycje

Modernizacja sortowni

Prace związane z modernizacją sortowni rozpoczęły się w październiku 2014 r., zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło w lutym 2016 r. W konsekwencji zmodernizowano dotychczasową linia sortowniczą oraz zbudowano nową. Powiększone zostały także strefy magazynowania odpadów, zbudowano platformę przyjęć odpadów surowcowych, zamontowano suwnicę kierującą odpady na linie technologiczne oraz rozdrabniarkę frakcji nadsitowej. Wybudowano dodatkową linie do segregacji odpadów selektywnie zbieranych o mocy 5.000 Mg/rok.

Prace związane z modernizacja kompostowni trwały od lutego do października 2016 r. Dzięki tej inwestycji Zakład Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach ma możliwość przetworzenia około 30.000 Mg/rok frakcji podsitowej pochodzącej ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 5.000 Mg/rok bioodpadów zbieranych selektywnie.
W ramach modernizacji wykonano 12 betonowych reaktorów, każdy o długości 39 metrów, opartych na technologii GORE®Cover. Cała instalacja sterowana jest komputerowo. Kompostowane odpady są napowietrzane, odprowadzane są z nich odcieki, a pryzmy w poszczególnych reaktorach przykrywa się półprzepuszczalną membraną GORE®Cover, która pozwala na to, by zachodziły odpowiednie procesy niezbędne do wytwarzania stabilizatu oraz kompostu.

Modernizacja kompostowni

Budowa nowej kwatery

Nowa kwatera składowiskowa to kluczowa i priorytetowa inwestycja, o którą Spółka starała się 7 lat, prace budowlane rozpoczęły się w 2014 r., a eksploatowanie składowiska rozpoczęło się w czerwcu 2017 r. Ma powierzchnię ok 3 ha i pojemność ok. 499 tys. m3. Dla porównania dotychczasowe 4 zamknięte i zrekultywowane kwatery mają pojemność ok 660 tys. m3. Zatem nowa kwatera jest tak duża, jak praktycznie cztery  dotychczasowe razem i powinna wystarczyć przynajmniej na 15 lat składowania odpadów, zabezpieczając potrzeby mieszkańców miasta Płocka oraz okolicznych gmin.

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu drenażu, uszczelnienia i utwardzenia placu dojrzewania stabilizatu i kompostu o powierzchni 1 ha. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2016 r. i była niezbędna z uwagi na konieczność prowadzenia drugiego etapu kompostowania, jaką jest faza dojrzewania. Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2016r.

Plac dojrzewania

Rekultywacja kwater

Rekultywację kwater 01 i 02 wykonano w roku 2015 – zbudowano instalacje do odgazowania oraz kontenerową siłownię biogazu z zespołem prądotwórczym, dzięki czemu zakład pozyskuje ciepło oraz energię elektryczną, którą wykorzystuje w ramach swojej działalności, natomiast uzyskaną nadwyżkę sprzedaje do sieci. Zabiegi rekultywacyjne przyczyniły się przede wszystkim do przywrócenia środowisku terenu wcześniej zdegradowanego (3,5 ha). Obiekty zostały uszczelnione i obsiane roślinnością w wyniku, czego ich wygląd nie odbiega znacząco od innych obszarów zielonych.

W roku 2013 zrealizowane zostało zadanie, które polegało na wykonaniu instalacji przesyłowej biogazu od studni odgazowujących do kontenera zbiorczego wraz z montażem agregatów kogeneracyjnych wytwarzających zarówno energię elektryczną, jak i cieplną na potrzeby zakładu. Nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej są przekazywane do zawodowej sieci elektroenergetycznej. Realne korzyści płynące z inwestycji to przede wszystkim zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystywanie biogazu na potrzeby własne.

Budowa biogazowni

Budowa elektrowni fotowoltaicznej

Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW powstała na terenie zrekultywowanych kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne. Ukształtowanie terenu (podwyższenie o 10-16 m), zapewnia niczym niezakłócony dostęp promieni słonecznych do paneli czyli podstawowych elementów całej farmy fotowoltaicznej, w których to światło słoneczne zamieniane jest na energię elektryczną. Każdy z paneli ma moc 300 W, co przy liczbie 3320 sztuk daje łączną moc blisko 1 MW. Panele są wykonane w technologii monokrystalicznej i są odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Dopełnieniem systemu jest elektrownia wiatrowa o wysokości prawie 28 metrów nad poziomem terenu – turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu o mocy 20 kW. Wytwarzana energia wykorzystywana jest na potrzeby Zakładu a nadwyżki przekazywane do sieci zawodowej. Roczna produkcja energii wynosi 1GWh (1000 MWh).

Umowa na realizację inwestycji podpisana została w maju 2019 r. zaś otwarcie nastąpiło w kwietniu 2020 roku.

Free WordPress Themes