10 marca 2017

Cennik

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Zapraszamy do zapoznania się z cenami za przyjęcie odpadów.

UWAGA

 

 Informujemy, że do Zakładu w Kobiernikach nie są przyjmowane odpady reglamentowane (20 03 01, 20 02 01 oraz 19 12 12) od tzw. osób indywidualnych oraz podmiotów, z którymi spółka PGO nie ma podpisanej aktualnie obowiązującej umowy na dostarczanie odpadów.

Z dniem 05.08.2018 r. wprowadza się możliwość stosowania wskaźnika wzrostu cen za przyjmowanie odpadów w dni ustawowo wolne od pracy w wysokości 1,22. Wskaźnik dotyczy incydentalnych przypadków, po uprzednim powiadomieniu PGO na, co najmniej, 10 dni przed planowaną datą dostaw oraz za zgodą PGO wyrażoną na piśmie.

Decyzją Zarządu Spółki z dniem 23.07.2018 r. wstrzymano przyjmowanie odpadów o kodzie ex9 16 01 03 oraz ex15 16 01 03 pochodzących spoza terenu gminy miasta Płock.

Decyzją Zarządu Spółki z dniem 01.05.2018 r. wstrzymano przyjmowanie odpadów selektywnie zbieranych pochodzących spoza terenu gminy miasta Płock.
Odpady o kodach:
– 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
– 17 01 02 Gruz ceglany;
– 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
przyjmowane są tylko, pochodzenia komunalnego – powstające w gospodarstwach domowych.

Cennik za przyjęcie odpadów obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.

 L.p.  Kod odpadu
 
 Nazwa odpadu Cena netto zł/Mg
1 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 375,00
2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury -50,00*
3 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych -50,00*
4 15 01 03 Opakowania z drewna -50,00*
5 15 01 04 Opakowania z metali -50,00*
6 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe -50,00*
7 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 355,00
8 ex 6 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe (pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) 355,00
9 15 01 07 Opakowania ze szkła -50,00*
10 ex 9 16 01 03 Zużyte opony (pochodzące od samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych do zewnętrznej średnicy 1400 mm) 550,00
11 16 03 80 Produkty przeterm. lub nieprzydatne 375,00
12 16 06 05 Inne baterie i akumulatory nieodpłatnie
13 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów nieodpłatnie
14 17 01 02 Gruz ceglany nieodpłatnie
15 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nieodpłatnie
16 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 245,00
17 17 02 02 Szkło 245,00
18 17 02 03 Tworzywa sztuczne 545,00
19 17 03 80 Odpadowa papa 545,00
20 17 04 05 Żelazo i stal 245,00
21 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 545,00
22 20 01 01 Papier i tektura 355,00
23 20 01 02 Szkło 355,00
24 ex 10 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (pochodzące z przygotowania posiłków i odpady spożywcze, bez odpadów pochodzenia zwierzęcego) 375,00
25 ex 14 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (pochodzące z działalności gastronomicznej) 375,00
26 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01 nieodpłatnie
27 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 nieodpłatnie
28 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki nieodpłatnie
29 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121,200123 i 200135 nieodpłatnie
30 20 01 39 Tworzywa sztuczne 355,00
31 20 01 40 Metale 355,00
32 ex 7 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, metal, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe – odpady dostarczane w postaci zmieszanej – suchej) 355,00
33 ex 8 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły) 355,00
34 ex 11 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (odpady kuchenne ulegające biodegradacji zmieszane z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji np. liście z drzew ) 375,00
35 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone** 225,00
36 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 555,00
37 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 555,00
38 20 03 02 Odpady z targowisk – odpady zielone 225,00
39 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 555,00
40 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 780,00
41 ex 12 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (odpady kuchenne ulegające biodegradacji zmieszane z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji np. liście z drzew i zmieszane z odpadami nieulegającymi biodegradacji np. reklamówki i folie, worki na odpady) 375,00
42 ex 13 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym ceramiczne wyposażenie łazienek) 780,00
43 Usługa ważenia (za jeden najazd na wagę) 50,00
44 Usługa korekty dokumentu ewidencyjnego** 100,00

1)Kody i rodzaje odpadów są zgodne z kodami i rodzajami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (katalogu o odpadach), z tym że poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie rodzaje odpadów określone w kolumnie trzeciej tabeli.

*Dotyczy gmin i podmiotów z którymi PGO w Płocku Sp. z o.o. zawarła stosowne umowy na zagospodarowanie odpadów, a dostawy jednorazowe wynoszą powyżej 0,10 Mg. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury Dostawcy. Dla pozostałych Dostawców – nieodpłatnie.

**Korekty dokumentów są akceptowane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (zmiana jest możliwa wyłącznie przed zakończeniem okresu sprawozdawczego, którego dotyczy dokument).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
Free WordPress Themes