10 marca 2017

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z cenami za przyjęcie odpadów.

UWAGA

 

 Informujemy, że do Zakładu w Kobiernikach nie są przyjmowane odpady reglamentowane (20 03 01, 20 02 01 oraz 19 12 12) od tzw. osób indywidualnych oraz podmiotów, z którymi spółka PGO nie ma podpisanej aktualnie obowiązującej umowy na dostarczanie odpadów.

Z dniem 05.08.2018 r. wprowadza się możliwość stosowania wskaźnika wzrostu cen za przyjmowanie odpadów w dni ustawowo wolne od pracy w wysokości 1,22. Wskaźnik dotyczy incydentalnych przypadków, po uprzednim powiadomieniu PGO na, co najmniej, 10 dni przed planowaną datą dostaw oraz za zgodą PGO wyrażoną na piśmie.

Decyzją Zarządu Spółki z dniem 01.05.2018 r. wstrzymano przyjmowanie odpadów selektywnie zbieranych pochodzących spoza terenu gminy miasta Płock.
Odpady o kodach:
– 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
– 17 01 02 Gruz ceglany;
– 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
przyjmowane są tylko, pochodzenia komunalnego – powstające w gospodarstwach domowych.

Decyzją Zarządu Spółki z dniem 04.02.2021 r. wstrzymano przyjmowanie odpadów o kodzie ex 8 20 01 99 (popioły).

Cennik za przyjęcie odpadów obowiązujący od 1 stycznia 2022 r.

 L.p.  Kod odpadu  Nazwa odpadu Cena netto zł/Mg
1 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 375,00
2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 120,00
3 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 355,00
4 ex 6
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe (pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) 355,00
5 15 01 07 Opakowania ze szkła 50,00
6 ex 9
16 01 03
Zużyte opony (pochodzące od samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych do zewnętrznej średnicy 1400 mm) 550,00
7 16 03 80 Produkty przeterm. lub nieprzydatne 375,00
8 16 06 05 Inne baterie i akumulatory nieodpłatnie
9 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów nieodpłatnie
10 17 01 02 Gruz ceglany nieodpłatnie
11 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nieodpłatnie
12 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 245,00
13 ex 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (więcej niż 30% masy) inne niż wymienione w 170106 280,00
14 17 02 02 Szkło 245,00
15 17 02 03 Tworzywa sztuczne 545,00
16 17 03 80 Odpadowa papa 545,00
17 17 04 05 Żelazo i stal 245,00
18 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 545,00
19 20 01 01 Papier i tektura 355,00
20 20 01 02 Szkło 355,00
21 ex 10
20 01 08
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (pochodzące z przygotowania posiłków i odpady spożywcze, bez odpadów pochodzenia zwierzęcego) 375,00
22 ex 14
20 01 08
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (pochodzące z działalności gastronomicznej) 375,00
23 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 6000,00
24 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 6000,00
25 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01 nieodpłatnie
26 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 nieodpłatnie
27 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki
nieodpłatnie
nieodpłatnie
28 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121,200123 i 200135 nieodpłatnie
29 20 01 39 Tworzywa sztuczne 355,00
30 20 01 40 Metale 355,00
31 ex 7
20 01 99
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, metal, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe – odpady dostarczane w postaci zmieszanej – suchej) 355,00
32 ex 8
20 01 99
Popioły z palenisk domowych* 245,00
33 ex 11
20 01 99
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (odpady kuchenne ulegające biodegradacji zmieszane z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji np. liście z drzew ) 375,00
34 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone 225,00
35 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 555,00
36 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 555,00
37 20 03 02 Odpady z targowisk – odpady zielone 225,00
38 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 555,00
39 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 780,00
40 ex 12
20 03 99
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (odpady kuchenne ulegające biodegradacji zmieszane z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji np. liście z drzew i zmieszane z odpadami nieulegającymi biodegradacji np. reklamówki i folie, worki na odpady) 375,00
41 ex 13
20 03 99
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym ceramiczne wyposażenie łazienek) 780,00
42 Usługa ważenia (za jeden najazd na wagę) 50,00
43 Usługa korekty dokumentu ewidencyjnego** 100,00

Kody i rodzaje odpadów są zgodne z kodami i rodzajami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (katalogu o odpadach), z tym że poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie rodzaje odpadów określone w kolumnie trzeciej tabeli.

*Odpady są przyjmowane do instalacji składowania odpadów.

**Korekty dokumentów są akceptowane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (zmiana jest możliwa wyłącznie przed zakończeniem okresu sprawozdawczego, którego dotyczy dokument).

Wszelkie prawa zastrzeżone © Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. |Polityka prywatności
Free WordPress Themes