10 marca 2017

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z cenami za przyjęcie odpadów.

UWAGA

 

 Informujemy, że do Zakładu w Kobiernikach nie są przyjmowane odpady reglamentowane (20 03 01, 20 02 01 oraz 19 12 12) od tzw. osób indywidualnych oraz podmiotów, z którymi spółka PGO nie ma podpisanej aktualnie obowiązującej umowy na dostarczanie odpadów.

Z dniem 05.08.2018 r. wprowadza się możliwość stosowania wskaźnika wzrostu cen za przyjmowanie odpadów w dni ustawowo wolne od pracy w wysokości 1,22. Wskaźnik dotyczy incydentalnych przypadków, po uprzednim powiadomieniu PGO na, co najmniej, 10 dni przed planowaną datą dostaw oraz za zgodą PGO wyrażoną na piśmie.

Decyzją Zarządu Spółki z dniem 23.07.2018 r. wstrzymano przyjmowanie odpadów o kodzie ex9 16 01 03 oraz ex15 16 01 03 pochodzących spoza terenu gminy miasta Płock.

Decyzją Zarządu Spółki z dniem 01.05.2018 r. wstrzymano przyjmowanie odpadów selektywnie zbieranych pochodzących spoza terenu gminy miasta Płock.
Odpady o kodach:
– 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
– 17 01 02 Gruz ceglany;
– 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
przyjmowane są tylko, pochodzenia komunalnego – powstające w gospodarstwach domowych.

Decyzją Zarządu Spółki z dniem 04.02.2021 r. wstrzymano przyjmowanie odpadów o kodzie ex 8 20 01 99 (popioły).

Cennik za przyjęcie odpadów obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.

 L.p.  Kod odpadu
 
 Nazwa odpadu Cena netto zł/Mg
1 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 375,00
2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury -50,00*
3 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych -50,00*
4 15 01 03 Opakowania z drewna -50,00*
5 15 01 04 Opakowania z metali -50,00*
6 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe -50,00*
7 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 355,00
8 ex 6 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe (pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) 355,00
9 15 01 07 Opakowania ze szkła -50,00*
10 ex 9 16 01 03 Zużyte opony (pochodzące od samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych do zewnętrznej średnicy 1400 mm) 550,00
11 16 03 80 Produkty przeterm. lub nieprzydatne 375,00
12 16 06 05 Inne baterie i akumulatory nieodpłatnie
13 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów nieodpłatnie
14 17 01 02 Gruz ceglany nieodpłatnie
15 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nieodpłatnie
16 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 245,00
17 17 02 02 Szkło 245,00
18 17 02 03 Tworzywa sztuczne 545,00
19 17 03 80 Odpadowa papa 545,00
20 17 04 05 Żelazo i stal 245,00
21 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 545,00
22 20 01 01 Papier i tektura 355,00
23 20 01 02 Szkło 355,00
24 ex 10 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (pochodzące z przygotowania posiłków i odpady spożywcze, bez odpadów pochodzenia zwierzęcego) 375,00
25 ex 14 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (pochodzące z działalności gastronomicznej) 375,00
26 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01 nieodpłatnie
27 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 nieodpłatnie
28 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki nieodpłatnie
29 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121,200123 i 200135 nieodpłatnie
30 20 01 39 Tworzywa sztuczne 355,00
31 20 01 40 Metale 355,00
32 ex 7 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, metal, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe – odpady dostarczane w postaci zmieszanej – suchej) 355,00
33 ex 8 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły) 355,00
34 ex 11 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (odpady kuchenne ulegające biodegradacji zmieszane z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji np. liście z drzew ) 375,00
35 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone** 225,00
36 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 555,00
37 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 555,00
38 20 03 02 Odpady z targowisk – odpady zielone 225,00
39 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 555,00
40 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 780,00
41 ex 12 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (odpady kuchenne ulegające biodegradacji zmieszane z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji np. liście z drzew i zmieszane z odpadami nieulegającymi biodegradacji np. reklamówki i folie, worki na odpady) 375,00
42 ex 13 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym ceramiczne wyposażenie łazienek) 780,00
43 Usługa ważenia (za jeden najazd na wagę) 50,00
44 Usługa korekty dokumentu ewidencyjnego** 100,00

1)Kody i rodzaje odpadów są zgodne z kodami i rodzajami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (katalogu o odpadach), z tym że poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie rodzaje odpadów określone w kolumnie trzeciej tabeli.

*Dotyczy gmin i podmiotów z którymi PGO w Płocku Sp. z o.o. zawarła stosowne umowy na zagospodarowanie odpadów, a dostawy jednorazowe wynoszą powyżej 0,10 Mg. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury Dostawcy. Dla pozostałych Dostawców – nieodpłatnie.

**Korekty dokumentów są akceptowane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (zmiana jest możliwa wyłącznie przed zakończeniem okresu sprawozdawczego, którego dotyczy dokument).

Wszelkie prawa zastrzeżone © Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. |Polityka prywatności
Free WordPress Themes