10 marca 2017

Cennik

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Zapraszamy do zapoznania się z cenami za przyjęcie odpadów.

UWAGA

Decyzją Zarządu Spółki z dniem 01.02.2019 r. wstrzymane zostaje przyjęcie odpadów o kodzie 20 03 07, odpady wielkogabarytowe, pochodzących spoza terenu gminy miasta Płock.

 Informujemy, że do Zakładu w Kobiernikach nie są przyjmowane odpady reglamentowane (20 03 01, 20 02 01 oraz 19 12 12) od tzw. osób indywidualnych oraz podmiotów, z którymi spółka PGO nie ma podpisanej aktualnie obowiązującej umowy na dostarczanie odpadów.

Z dniem 05.08.2018 r. wprowadza się możliwość stosowania wskaźnika wzrostu cen za przyjmowanie odpadów w dni ustawowo wolne od pracy w wysokości 1,22. Wskaźnik dotyczy incydentalnych przypadków, po uprzednim powiadomieniu PGO na, co najmniej, 10 dni przed planowaną datą dostaw oraz za zgodą PGO wyrażoną na piśmie.

Decyzją Zarządu Spółki z dniem 23.07.2018 r. wstrzymano przyjmowanie odpadów o kodzie ex9 16 01 03 oraz ex15 16 01 03 pochodzących spoza terenu gminy miasta Płock.

Decyzją Zarządu Spółki z dniem 01.05.2018 r. wstrzymano przyjmowanie odpadów selektywnie zbieranych pochodzących spoza terenu gminy miasta Płock.
Odpady o kodach:
– 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
– 17 01 02 Gruz ceglany;
– 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
przyjmowane są tylko, pochodzenia komunalnego – powstające w gospodarstwach domowych.

Ceny za przyjęcie odpadów obowiązują od dnia 01.01.2017 r.
1 2 3 4
L.P Kod odpadu(1) Rodzaj odpadu Cena netto zł/Mg
1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury – 50,00*
2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
3. 15 01 03 Opakowania z drewna
4. 15 01 04 Opakowania z metali
5. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
6. 15 01 07 Opakowania ze szkła
7. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć nieodpłatnie
8. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
9. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki
10. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
11. 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01
12. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
13. 13 02 08* Inne oleje przekładniowe i smarowe nieodpłatnie
14. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory
15. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
16. 17 01 02 Gruz ceglany
17. 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
18. 17 02 02 Szkło
19. 17 04 05 Żelazo i stal
20. ex6 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe (pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) 20,00
21. ex7 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, metal, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe – odpady dostarczane w postaci zmieszanej – suchej)
22. 20 01 01 Papier i tektura
23. 20 01 02 Szkło
24. 20 01 39 Tworzywa sztuczne
25. 20 01 40 Metale
26. ex8 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły) 190,00
27. ex9 16 01 03 Zużyte opony (pochodzące od samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych do zewnętrznej średnicy 1400 mm) 170,00
28. 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 100,00
29. ex10 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (pochodzące z przygotowania posiłków i odpady spożywcze, bez odpadów pochodzenia zwierzęcego) 162,00
30. ex11 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (odpady kuchenne ulegające biodegradacji zmieszane z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji np. liście z drzew),
31. ex12 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (odpady kuchenne ulegające biodegradacji zmieszane z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji np. liście z drzew i zmieszane z odpadami nieulegającymi biodegradacji np. reklamówki foliowe, worki na odpady)
32. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna
33. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone**
34. 20 03 02 Odpady z targowisk – odpady zielone**
35. 17 03 80 Odpadowa papa 200,00
36. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 217,00
37. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
38. ex13 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach ( 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe(odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym ceramiczne wyposażenie łazienek) 250,00
39. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 270,00
40. 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 270,00
41. 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
42. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 320,00
43. 16 03 80 Produkty spożywcze przeterm. lub nieprzydatne 350,00
44. ex14 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (pochodzące z działalności gastronomicznej)
45. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 357,00
46. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 500
47. 20 01 11 Tekstylia
48. 17 02 03 Tworzywa sztuczne
49. 20 01 10 Odzież
50. ex15 16 01 03 Zużyte opony (rolnicze i budowlane np. od traktorów i ładowarek) 600,00
51. ex16 16 01 19 Tworzywa sztuczne (np. zderzaki samochodowe z tworzyw sztucznych) 650,00
52. 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 1896,00
53. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 1896,00
54. 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 1896,00
55. 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 1896,00
56. Usługa ważenia (za jeden najazd na wagę) 30,00

1)Kody i rodzaje odpadów są zgodne z kodami i rodzajami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (katalogu o odpadach), z tym że poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie rodzaje odpadów określone w kolumnie trzeciej tabeli.

* Dotyczy gmin i podmiotów z którymi PGO w Płocku Sp. z o.o. zawarła stosowne umowy na zagospodarowanie odpadów, a dostawy jednorazowe wynoszą powyżej 0,10 Mg. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury Dostawcy. Dla pozostałych Dostawców – nieodpłatnie.

 ** Możliwość uzyskania 10% upustu dla niezanieczyszczonego innymi odpadami odpadu zielonego.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
Free WordPress Themes